top of page

Psykologisk behandling, metoder

Kognitiv terapi 

​Kognitiv terapi – også kalt kognitiv adferdsterapi – er en form for psykoterapi. Det var den amerikanske psykiateren Aaron Beck som først utviklet kognitiv terapi. Han arbeidet først innenfor psykoanalysen, som sto svært sterkt i perioden etter andre verdenskrig. Kognitiv terapi ble opprinnelig utviklet for ulike psykiske lidelser som depresjon og angstlidelser. Den amerikanske psykologen Albert Ellis hadde allerede utviklet et teoretisk fundament for en ny måte å drive terapi, som Beck ble inspirert av og utviklet videre.

Terapiformen bygger på at tankene i høy grad styrer både følelsene og handlingene våre. Psykiske vansker oppstår ifølge teorien oftest fordi klienten har hatt opplevelser og vært i miljø som har gitt ham feilaktige antakelser om seg selv og om verden rundt. Disse antakelsene blir etterhvert etablert som automatiske tanker.

Gjennom kognitiv terapi tar psykiateren eller psykologen sikte på å hjelpe klienten til å etablere ny innsikt i sine egne automatiske tanker, og selv utforske om disse tankene egentlig er riktige eller ikke. Det blir da mulig å bryte ut av etablerte forventninger og handlingsmønstre.

Kognitiv adferdsterapi er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige psykoterapiformer.

Forskning har vist at de positive endringene en oppnår gjennom behandling hos psykiater / psykolog ofte er mer varige dersom en bruker kognitiv terapi enn ved medisinering. Terapiformen blir derfor stadig mer populær blant både psykiatere og psykologer, og har særlig god effekt i behandling av angst og depresjoner. Også ved spiseforstyrrelser, samlivsproblemer, alkoholproblemer, personlighetsforstyrrelser og psykoser kan ha klienten oppnå god bedring med kognitiv terapi.

Kognitiv tilnærming kan også brukes som et supplement med godt resultat ved alvorlige somatiske sykdommer. Også idrettsfolk og andre som skal prestere sitt ytterste på gitte tidspunkt kan ha stort utbytte av kognitive metoder, som i bunn og grunn er en slags «hjelp til selvhjelp»

Kilder/videre lesning: Wikipedia, Store norske leksikon, Norsk forening for kognitiv terapi

bottom of page